Село Попина
Село Попина

Обадете се

+359 (0)86 68-22-19

Работно време

08:00 - 18:00

Пишете ни

kmetstvo@selopopina.com

ОБЯВЕНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

Начало | Новини

01 AUGUST 2019 | КМЕТ

ОБЯВЕНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областен управител на област Силистра

З АП О В Е Д
No РД-20-38Силистра, 30.07.2019 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 50 ал. 1, чл. 64, ал. 2, т. 2 и т. 4 във връзка с чл. 48, ал. 3, т. 3 и т. 4 от Закона за защита при бедствия и Заповеди No РД11-1420/20.07.2019 г. и NoРД11-1507/30.07.2019 г. на д-р Дамян Илиев - Изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/, след възникнала епидемиологична обстановка в общините Силистра, Ситово, Главиница и в изпълнение на решения от Протокол No 2 /30.07.2019 г., взети на заседание на Областен кризисен щаб във връзка с ограничаване и ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) и с цел постигане на пълна координация и взаимодействие за ликвидиране на последствията във възникналите огнища на АЧС,

Н А Р Е Ж Д А М:

      1. ОБЯВЯВАМ БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ на територията на Област Силистра, поради установени положителни проби за Африканска чума на животни от индустриален свинекомплекс „Попина”, община Ситово ,при извършения анализ от Областна дирекция по безопасност на храните - Силистра (ОДБХ).

      2. НАЧАЛО - 30.07.2019 г. и КРАЙ - 05.08.2019 г., съгл.чл.51,ал.1,т.6 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), като при необходимост, срокът ще се удължи след съгласуване с Министъра на вътрешните работи, съгласно чл. 51, ал. 2, т. 2.

     3. ВЪВЕЖДАМ в изпълнение Областния план за защита при бедствия в част „Заразни болести и пандемии” и предприемане на съответните действия.

     4. ОПРЕДЕЛЯМ, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 13 от Закона за защита при бедствия, за ръководител на операциите за постигане целта на настоящата заповед -Директор на ОДБХ - Силистра.

     5. ОПРЕДЕЛЯМ органите, отговарящи за прилагането на мерките, съгласно Заповед No РД11-1420/20.07.2019 г. на д-р Дамян Илиев - изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните и настоящата заповед, както следва:

     5.1. Органите на ОДБХ Силистра, които да организират цялостната дейност по координация, взаимодействие и изпълнение на дейностите, свързани с евтаназиране на животните, поразени от АЧС.

     5.2. ОД на МВР – Силистра съвместно с органите на Регионална служба „Военна полиция“ Варна да организират охраната на всички входно/изходни пътища на

населените места, където има регистрирани огнища на зараза на заболяването АЧС и да подпомага ОДБХ - Силистра с информация за наличието на свине в дворовете на стопани в населените места в област Силистра.

     5.3. Органите на РДПБЗН - Силистра да окажат възможното съдействие в населените места, където има регистрирани огнища на зараза на заболяването АЧС, изпълнявайки разпорежданията на ОДБХ - Силистра.

     5.4. Кметовете на общини в област Силистра да оказват пълно съдействие на органите по т. 5.1., 5.2. и 5.3. съгласно действащата нормативна база.

     6. При изпълнение на дейностите да се вземат всички необходими мерки за опазване здравето и живота на участниците в тях, като се провеждат необходимите инструктажи.

Контрол по заповедта ще осъществявам лично.

Копие от настоящата заповед да се изпрати незабавно за сведение на Министъра на вътрешните работи и на горепосочените органи и институции в т. 5.1., 5.2., 5.3. и 5.4. за сведение и изпълнение в касаещия ги обем.

Настоящата заповед да се публикува незабавно на електронната страница на Областна администрация - Силистра, както и да се разгласи чрез всички информационни канали.

 

 

ИВЕЛИН СТАТЕВ

Областен управител на област Силистра

 

 

7500 Силистра, ул. „Добруджа” No27; тел.: +359 86 818 822; факс: +359 086 818 851 e-mail: ss@ss.government.bg, web: www.silistra.government.bg

СПОДЕЛИ

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

  • Удължава се срока на обявеното бедствено положение

    УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

    ДАТАТА И ЧАСА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ…

    © Copyright 2019 с. Попина Разработен от Глобал Девелопмънт ЕООД